Hem

 

Bokning

 

Pris

 

Båtar

 

Utrustning

 

Bilder

 

Om Ljungan

 

Regler

 

Säkerhetsplan

 

Karta

 

 

 
 
 

Säkerhetsplan

 

    SÄKERHETSPLAN för LJUNGANS FORSRÄNNING

 

Denna säkerhetsplan gäller from 2010-02-04 och framåt

Upplaga 1:4

 SYFTE

Denna säkerhetsplan syftar till att förebygga och begränsa olyckor.
All forsränning bedrivs i nyktert tillstånd.
 

Organisation samt förklaring av de olika befattningar som finns inom företaget 

Licensierad Säkerhetschef :
Peter Pettersson,
se nedan säkerhetschefens ansvar.

 

Licensierade Forsränningsguider: se nedan forsränningsguidens ansvar (Licensierad guide = nedan nämnd Guide)

I de fall forsränningstur genomförs med 2 licensierade guider ombord på båten utses innan färd en ansvarig guide som är befälhavare ombord på båten och anges då som - ansvarig guide.

  ANSVAR OCH BEFOGENHETER 

SÄKERHETSCHEFEN ANSVARAR FÖR ATT:

 • Denna säkerhetsplan upprättas samt tillhandahålls till samtliga personer som arbetar inom företaget, oavsett befattning.
 • Företagets utrustning och personal är godkända/licensierade i enlighet med de föreskrifter som finns eller är enligt den överenskommelse som finns nerskriven mellan företaget och Sjöfartsverket.
 • Denna säkerhetsplan delges den lokala räddningstjänsten samt Sjöfartsverket eller av dem utsett tillsyningsorgan.
 • Denna säkerhetsplan uppdateras och vidarebefordras när behov av detta uppstår.
 • Säkerhetsplanen efterlevs.
 • All dokumentation i blanketter som krävs utförs och förvaras på ett sådant sätt att samtliga berörda kan läsa och införa data på ett enkelt sätt.
 • Säkerhetschef och guide/guider i företaget uppfyller de krav som Sjöfartsverket har fastställt samt att guide/er har förtrogenhet med de lokala förhållandena, säkerhets- och räddningsplaner samt har lokal praktik.
 • Övningar genomförs med all personal i början av varje säsong.

 

GUIDEN FÖR FORSRÄNNINGSBÅT ANSVARAR FÖR ATT:

 • Forsränningsfärden sker i enlighet med dessa säkerhetsföreskrifter.
 • Säkerheten är godtagbar för varje passagerare.
 • Olämpliga personer avvisas från forsfärden.

AVROSTNINGSÖVNINGAR FÖR GUIDER

Detta är årliga övningar och genomgångar som sker innan start av säsong-

 • Genomgång av forsränningsbåt, grepplina, kontroll av kastlinor.
 • Övning i hur dessa används.
 • Genomgång av övrig utrustning, hjälmar, flytvästar m m.
 • Testturer av sträcka. Guiderna får utbildning på den aktuella sträckan.
 • Första hjälpen repeteras.
 • Simning och livräddning med full utrustning provas.
 • Rekognoseringstur genomförs

Genomgång av säkerhetsplan och räddningsplan, uppdateringar skrivs in.  

BESKRIVNING AV FORSAR 

Den sträcka efter Ljungan som företaget avser att bedriva forsränning:

Viforsen till Nolby ca 12 km (se separat karta i räddningsplanen) 

1.      Viforsen - längd ca 100 m. Klass 1 vid samtliga vattenstånd.

Karakteriseras av: Lätt manövrering, små vågor, inga passager eller övriga svårigheter samt liten risk för simmare. 

2.      Krokforsen - längd ca 200 m. Klass 1 vid samtliga vattenstånd.

Karakteriseras av: Lätt manövrering, små vågor, inga passager eller övriga svårigheter samt liten risk för simmare. 

3.      Grenforsen - längd 1200 m. Klass 1-2 vid samtliga vattenstånd.    

Karakteriseras av: Måttliga manövrar, måttliga fall och mycket liten risk att en person faller ur forsränningsbåt, lätta passager och endast lätthanterliga problem samt mycket liten risk för skador på den som simmar och lätt att komma iland. 

4.      Persnacken - längd 100 m. Klass 1 vid samtliga vattenstånd.

Karakteriseras av: Lätt manövrering, inga fall, inga valsar eller hål, små vågor, inga passager eller övriga svårigheter samt liten risk för simmare. 

5.      Allstaforsen - längd 100 m. Klass 1 vid samtliga vattenstånd.

Karakteriseras av: Lätt manövrering, inga fall, inga valsar eller hål, små vågor, inga passager eller övriga svårigheter samt liten risk för simmare. 

6.      Nolbyströmmen - längd 300 m Klass 1-2 vid samtliga vattenstånd.

Karakteriseras av: Måttliga manövrar, måttliga fall och mycket liten risk att en person faller ur forsränningsbåt, lätta passager och endast lätthanterliga problem samt mycket liten risk för skador på den som simmar och lätt att komma iland.

 

Upptagning av båt/båtar i Nolby
(Se separat bilaga - karta i räddningsplanen).

 

VATTENSTÅND OCH TEMPERATUR 

Vattenstånd och vattentemperatur skall nedskrivas varje dag. Peglar saknas i nedre Ljungan. Vattenmängd/vattenstånd mäts därför genom E.on´s rapportering via Internet för Viforsens kraftverk. Vattentemperatur uppmäts på plats vid varje forsränningstur. Se separat bilaga – ”Forsfärdsrapport inför forsränning” Denna blankett medförs i forsränningsguidens pärm. Vattentemperaturen får ej understiga 15 grader vid isättningsplatsen, Viforsens vattenkraftverk – då medges ej forsränningstur.

Forsränning genomförs EJ under vattenflöden om 20 kubikmeter/sekund vid Viiforsens vattenkraftverk. 

Forsränning genomförs EJ över vattenflöden om 900 kubikmeter/sekund vid Viforsens vattenkraftverk. 

OLYCKSFALL 

Om olycka med personskador eller en allvarlig incident sker skall detta utan dröjsmål meddelas till Sjöfartsverket. En skriftlig rapport över tillbudet ska upprättas där det inträffade beskrivs.

 
En blankett för detta ska finnas i pärmen som ska förvaras hos ansvarig forsränningsguide. På denna blankett ska även telefonnummer till räddningstjänst och andra berörda finnas med. Se separat bilaga – ”Blankett för olycksfall”

 

FORSRÄNNINGSBÅT

 • Forsränningsbåt framförs med paddelkraft. En eller två licensierade forsränningsguider på varje tur. Om två licensierade guider medföljer utses en av dem innan turen till ansvarig guide.
 • Båtstorlekar: 10 pers/båt, 12 pers/båt samt 2 st 16 pers/båt inkl guider.
 • Forsgradering mellan 1 –2.
 • Kastlinor tas med av guide/guiderna. Forsränningsbåten är utrustad med minst en kastlina. Kastlinan är ca 20 meter lång och avsedd att används för forsränning.
 • Forsränningsbåt är i fören försedd med en åtta meter lång lina. Linan tål minst 2.200 kg belastning.
 • Forsränningsbåt är försedd med en grepplina som löper runt hela båten.
 • Forsränningsbåt är utrustad med två tioliters hinkar(då båttyp av ej självlänsande typ används)
 • Forsränningsbåt är utrustad med en extra paddel.
 • Forsränningsbåt är utrustad med ett "första hjälpen –set”

FORSRÄNNINGSGUIDE

Forsränningsguide har i sak samma utrustning som passagerare dock med avvikande färg på hjälm då sådan används.

Forsränningsguide är utrustad med visselpipa och kniv samt är utrustad med två karbiner som vardera klarar en belastning av 2300 kg samt en s.k. fliplina som är ca två meter lång.

Forsränningsguide är utrustad med en 20 meter lång kastlina. 

PASSAGERARE 

 • Godkända flytvästar (tillhandahålls av Ljungans forsränning enligt kravspecifikation)
 • Hjälm om passagerare så önskar.
 • Lämplig klädsel för forsränning i klass 1-2 fors. Klädseln skall vara åtsittande och får ej hänga löst. Lämpliga skor är typ, gymnastikskor. Skor som har en bra greppvänlig sula. Kläderna skall sitta fast på kroppen och ej hänga löst eller åsamka att passageraren eller person i dess närhet kan fastna i löst hängande plagg.

TUR REGLER

För att få följa med på forsränning ska gästen uppfylla följande krav.

 • Fullständig nykterhet krävs
 • Ålder enligt föreskrifter beroende på forsgradering (minst 12 år)
 • I övrigt uppträder på ett sådant sätt att guiden tillåter forsfärd.
 • Innan forsränning startas ska guiden genomföra en säkerhetsgenomgång med gästerna.

 

SÄKERHETSGENOMGÅNG

Innan forsränning startas ska guiden genomföra en säkerhetsgenomgång med gästerna. Denna genomgång ska innehålla följande moment.

 • Presentation av guiden samt av den sträcka som ska köras
 • Genomgång av gästernas utrustning samt kontroll av hur den har anbringats.

Vid gästernas ankomst skall det informeras om:

 • Nödvändig utrustning
 • Hur man skall använda utrustningen

Följande skall också kontrolleras:

 • Nykterhet/ålder/vattenrädsla
 • Att vår utrustning (som ges till gästen) är i ordentligt skick
 • Att alla gäster har all nödvändig utrustning för turen
 • Att egenriskkorten/deltagarlista fylls i.
  Se bilaga – ”EGEN RISKKORT samt deltagarlista”

Innan man åker ut med båten på vattnet informeras det om:

 • Hur man sitter på de olika platserna i båten
 • Hur många sektioner båten har
 • Hur man håller i paddeln
 • Hur man paddlar/burkar
 • Hur man tar emot och använder kastlinan
 • Båtens konstruktion, dess utrustning och hur denna används.
 • Risker och tänkbara nödsituationer.

Vattenteknik: 

 • Fötterna framåt
 • Armarna utåt sidan - kan styra med armarna
 • Inte simma, bara flyta med

 Informera om:

 • Risk att komma under vattnet
 • Att inte simma mot land
 • Att inte ställa sig upp i forsen
 • Hur man drar upp "simmare" i båten (ska visas)
 • Att vi simmar med om gästen blir rädd
 • Vikten av att paddla/burka
 • Vikten av fart i forsen
 • Skrikarnas uppgift
 • Risken för stora vattenmängder i båten
 • Förklaring av sk High-Side

Informera om beteende vid tipp av forsränningsbåt:

 • Hur man beter sig om man hamnar under båten: Enligt vad grundutbildning lär ut för forsrännare:
  Så snabbt som möjligt ta sig ut och hålla sig fast på utsidan av båt i grepplina tills forsränningsguide vänt båten rätt med hjälp av fliplina..
 • Hur man beter sig om man hamnar bredvid båten: Enligt vad grundutbildning lär ut för forsrännare:
  Flyta med strömmen men samtidigt ha kontakt med båten i grepplinan som löper runt båten. Vänta tills forsränningsguide vänt båten rätt med hjälp av fliplina.
 • Hur man beter sig om man hamnar långt från båten: Enligt instruktion från grundutbildning för forsrännar:
  Simma mot båten men samtidigt flyta med i strömmen med fötterna nedåt. Påkalla uppmärksamhet till guiden så att denna kan använda sin kastlina för att dra in gästen till båten för att sen dra upp denne ur vattnet.

 Informera om vikten av att hålla sig lugn och inte få panik.

 På väg till forsnacken skall gästerna prova på att:

 • Stötta med paddeln
 • Paddla i takt
 • Paddla på kommando

 

Miljöpolicy

Ljungans forsränning har som målsättning att bedriva kommersiell forsränning i Ljungan med ett stort miljötänkande. All materiel, mat, förpackningar eller annat som tas med på turerna ansvarar företaget att ta med tillbaka.  

Företagets miljöarbete går ut på att ej störa eller förstöra för att bevara den natur som finns runt älven och dess närhet. 

Företaget arbetar mot att följa de regler och förordningar som är uppsatta av fiskevårdsområdena i Ljungan vilka avser sportfiskarna. Dvs hålla rent och städa efter sig vid varje besök i älven. 

Denna säkerhetsplan gäller from 2008-04-04 och tills vidare för Ljungans Forsränning. Om det sker förändringar som berör säkerhetsplanen så tillser säkerhetschefen, Peter Pettersson att dessa förändringar införs i säkerhetsplanen, och att forsränningsguiderna i företaget förses med reviderad upplaga.